Tietosuojaseloste

Judica-valmennus

Asiakasrekisterin

TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry (jäljempänä ”Judica ry”;
Y-tunnus 2687273-9).

Rekisterinpitäjän postiosoite on PL111, Oikeustieteet / Itä-Suomen yliopisto, 80101 Joensuu.

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilöinä rekisteriä koskevia yhteydenottoja ja tiedusteluja varten ovat Judica ry:n valmennuskurssivastaavat Kia Laitinen ja Sara Rehnbäck.

Sähköposti: valmennus(at)judica.fi

 1. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Judica-valmennuksen asiakasrekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan (“Rekisteröity”) henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on molempien sopimusosapuolten sopimusvelvoitteiden täyttämisen, tilattujen tuotteiden toimituksen, Judica-valmennukseen kuuluvien palveluiden käyttöoikeuden ja maksullisten lisäpalveluiden tilausoikeuden varmistaminen sekä yhteydenpidon ja tiedotuksen mahdollistaminen. Tietoja voidaan käyttää myös asiakaspalautteen keräämiseen kurssin jälkeen. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sillä kyseessä on asiakassuhde.

 1. Kerättävät henkilötiedot

Rekisteriin tallennetaan Rekisteröidyn perus- ja yhteystiedot (sukunimi, etunimi, sähköpostiosoite, toimitusosoite) sekä Rekisteröidyn mahdollisesti antamat muut lisätiedot.

Rekisteriin tallennetaan automaattisesti tieto tilauksen tekijän käyttämästä IP-osoitteesta ja tilauksen ajankohta.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan tiedot, jotka Rekisteröity on itse antanut täyttämällä tilauslomakkeen tai muutoin tilauksen tekemisen jälkeen. Tietoja ei kerätä muualta kuin Rekisteröidyltä itseltään, lukuun ottamatta teknisiä tunnistetietoja (IP-osoite, kellonaika), jotka kerätään automaattisesti.

 1. Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille ilman Rekisteröidyn erikseen antamaa lupaa, ellei tietojen luovuttaminen ole tarpeen Judica ry:n oikeuksien puolustamiseksi tai ellei Judica ry ole velvollinen lain tai viranomaisen määräyksen vuoksi luovuttamaan tietoja.

 1. Tietojen siirtäminen EU-/ETA-alueen ulkopuolelle

Judica ry ei siirrä tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Google Forms -lomakkeella kerättyjä tietoja kuitenkin säilytetään ja käsitellään Googlen palvelimella. Tiedot saattavat siksi siirtyä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Lue lisää Googlen tietosuojasta: https://www.google.com/policies/privacy/.

 1. Tietoturva

Judica ry huolehtii asianmukaisista teknisistä, hallinnollisista sekä organisatorisista toimenpiteistä taatakseen henkilötietojen tietoturvan. Sähköisessä muodossa oleva tieto säilytetään suojatulla palvelimella, johon pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietoihin on pääsy vain Judica-valmennuksen lukuun toimivilla Judica ry:n jäsenillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja tarkastaa, mitä Rekisteröidyn tietoja rekisteriin on tallennettu. Tietopyyntö tulee lähettää sähköpostitse tässä tietosuojaselosteessa mainittuun osoitteeseen. Tietopyynnön tulee sisältää Rekisteröidyn yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot ja tieto siitä, mihin tiedot toimitetaan. Tiedot voidaan toimittaa kirjeenä tai sähköpostitse.

Rekisteröidyllä on oikeus oikaista mahdolliset virheelliset tiedot, pyytää tietojen poistamista rekisteristä, rajoittaa henkilötietojen käsittelyä sekä pyytää niiden siirtämistä palvelusta toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi olla tietyissä tilanteissa sopimuksen syntymisen välttämätön edellytys. Mikäli Rekisteröity ei anna sopimuksen kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista, voidaan palveluiden tarjoaminen keskeyttää tai estää pääsy palveluun.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli katsoo, ettei henkilötietojen käsittely täytä lain asettamia vaatimuksia.

 1. Henkilötietojen säilyttäminen

Judica ry säilyttää Rekisteröidyn henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua.

 1. Selosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 2.1.2023.